ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

img

 

Πληροφορική Γ' Λυκείου

Πληροφορικη Γ' Λυκειου

Το μάθημα κατεύθυνσης της Πληροφορικής στη Γ' Ενιαίου Λυκείου έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων και την ανάπτυξη / βελτίωση μηχανογραφημένων συστημάτων.

Με το μάθημα αυτό επιδιώκεται:

1. Η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Η ενίσχυση της κατανόησης των βασικών εννοιών και αρχών της αλγοριθμικής μεθοδολογίας με έμφαση στα λογικά διαγράμματα.

3. Η ενίσχυση της κατανόησης των βασικών εννοιών και αρχών του προγραμματισμού.

4. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε προγραμματιστικό περιβάλλον.

5. Η ανάπτυξη των κριτικών και αναλυτικών δεξιοτήτων των μαθητών για την ανάπτυξη / βελτίωση μηχανογραφημένων συστημάτων.

Το μάθημα χωρίζεται στις πιο κάτω ενότητες:

1. Λογικά Διαγράμματα και Τεχνικές Προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Pascal

2. Ανάλυση Συστημάτων

Ο μαθητής καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος αυτού, έχει το χρόνο για επαναλήψεις και για να λύσει πολλά παλιά δοκίμια. Έτσι, μπορεί εύκολα να παρακολουθεί το μάθημα στο σχολείο, να εξετάζεται με μεγάλη επιτυχία στα διαγωνίσματα και να πετύχει στην τελική εξέταση.